logo

Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

Navigate backward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

,

Avbeställningsskydd

{{wt_travel_provider}}

Du kan teckna ett avbeställningsskydd som skyddar mot höga avbokningskostnader om du blir sjuk eller får förhinder av allvarligare art.

När gäller avbeställningsskyddet?
Avbeställningsskydd är tillämpligt i följande fall:  Akut sjukdom, olycksfall etc som drabbar dig själv eller nära anhörig och i vissa fall medresenär eller vid allvarlig skada på permanentbostaden.

Huvudregeln är att det skall vara orimligt att genomföra resan. Exempel på sådana fall är när en läkare direkt avråder från resa p g a sjukdom som försvårar genomförandet av resan eller t ex brand i hemmet i tidsmässig nära anslutning till avresan o s v.

Precis som med försäkringar är avbeställningsskyddet förknippat med både skyldigheter och rättigheter.

Självrisk och högsta ersättning

Avbeställningsskydd har en självrisk på 15% dock lägst 300 kronor per person. Högsta ersättning är 15 000 kronor per person.

Skyldigheter
Avbeställningsskydd skall tecknas vid bokningstillfället. Resan ska avbokas omedelbart efter det att hinder uppstått, dock senast 24 timmar före det att resan skulle ha påbörjats och under våra ordinarie öppettider. Notera att resan är inte officiellt avbokad förrän du mottagit en bekräftelse på avbokningen från TripX.

Avbeställningsskydd gäller ej om man avvaktar med att avboka resan i förhoppning om t ex ett tillfrisknande antingen hos sig själv eller anhörig. Skadeanmälan och intyg om förhinder måste vara oss tillhanda senast 5 dagar efter avbokningstillfället. Intyg från Försäkringskassan gäller ej. Intyg från försäkringskassan kan dock krävas in som komplement till läkarintyg. Detta för att styrka en sjukskrivning tillsammans med läkarintyg.

Intyg om förhinder måste uppfylla följande kriterier:

– Läkaren måste avråda från resa.
– Personligt besök hos läkare krävs.
– Diagnos (= vilken sjukdom/vad det är som har inträffat) måste anges.
– Datum för första undersökning/behandling.
– Datum för den undersökning som ligger till grund för läkarens avrådan till resa.
– Läkarens tjänstgöringsadress och telefonnummer samt läkarens namnförtydligande genom stämpel.

Rättigheter
Om ovanstående skyldigheter är uppfyllda erhåller resenären återbetalning av erlagd likvid minus självrisken och erlagd premie för avbeställningsskyddet. Återbetalning sker ca 1-2 veckor efter det att godkänt intyg är oss tillhanda. I perioder kan handläggningstiden vara längre på grund av många ärenden.

Avbeställningsgrund föreligger även för medföljande person nära släkting, se mer under punkt 1, definitioner nedan. Avbeställningsgrund föreligger ej för vänner som medföljer på resan. Det skall vara orimligt att genomföra resan.

Priser            Högsta ersättning/person

195:-                5 000:-

255:-                10 000:-

355:-                15 000:-

Villkor för avbeställningsskyddet

1.    Definitioner
Med medresenär avses en person i en grupp bestående av högst fyra personer som gemensamt med resenären bokat researrangemanget (på samma faktura)
Med nära anhörig avses resenärens maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar och person med vilken resenären sammanbor under äktenskapsliknande former
Med researrangemang avses den av oss sålda reseprodukt och/eller reseproduktarrangemang som publikt bjuds ut av oss och har ett dagspris. Det går ej att avboka enstaka delar/komponenter i resan utan hel resan är det som avbokas.
Med resekostnader avses de erlagda likvider för researrangemanget, dock ej premien för avbeställningsskyddet eller försäkringar. Bokade tilläggstjänster såsom golfpaket, teaterbiljetter, liftkort m m innefattas inte heller.

2.    Giltighetsperiod för avbeställningsskyddet
Avbeställningsskyddet gäller fr o m att likvid erlagts för detsamma fram t o m att researrangemanget skulle ha påbörjats. I samma stund som researrangemanget påbörjas upphör avbeställningsskyddet att gälla.

3.    Vem omfattas av avbeställningsskyddet
Avbeställningsskyddet gäller endast för den resenär som tecknat och betalt för detsamma.

4.    Avbeställningsskyddet omfattning
Avbeställningsskyddet kan tecknas av person vid köp av researrangemang från Norden, som bokas genom oss eller där TripX är teknisk arrangör. Högsta ersättning är 15 000 kronor per person.
Avbeställningsskyddet gäller om den försäkrade tvingas avbeställa researrangemanget innan det påbörjats av följande orsaker:
–    Resenären eller medresenär eller nära anhörig till resenären drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.
–    En oförutsedd händelse av väsentlig skada inträffar i resenärens permanent boende i Norden.

5.    Ersättning
Avbeställningsskyddet ersätter resekostnader för researrangemang som omfattas av regelverket för avbeställningsskyddet, dock ej resekostnader som återbetalas enligt gängse avbokningsregler.

6.    Självrisk
Avbeställningsskyddets självrisk är 15% av de ersättningsbara avbokningskostnaderna, dock lägst 300 kronor per person.

7.    Avbeställning av researrangemang
Resan ska avbokas omedelbart efter det att hinder uppstått, dock senast 6 timmar före det att resan skulle ha påbörjats och under våra ordinarie öppettider.
Avbeställningsskyddet gäller ej om man avvaktar med att avboka resan i förhoppning om t ex ett tillfrisknande antingen hos sig själv eller anhörig. Skadeanmälan och intyg om förhinder måste vara oss tillhanda senast 5 dagar efter avbokningstillfället. Läkarintyg skall vara utfärdat senast den dag researrangemanget skulle ha påbörjats. Intyg från försäkringskassan gäller ej. Intyg från försäkringskassan kan dock krävas in som komplement till läkarintyg. Detta för att styrka en sjukskrivning tillsammans med läkarintyg. I samband med avbeställning erhålles en skadeanmälningsblankett från oss.

8.    Avbeställningsskyddet giltighet
Avbeställningsskyddet gäller inte
–    Kostnader där ersättning kan erhållas från annat gällande avbeställningsskydd eller från annan försäkring.
–    Kostnader som uppstått p g a resenären medvetet dröjt med att avbeställa researrangemanget.
–    Sjukdom, olycksfall eller skada som vid tecknande av Avbeställningsskyddet varit känt (diagnostiserat).
–    Avbeställningsgrund som orsakas av graviditet, barnafödsel, alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotika preparat.

9.    Skadeanmälan
När skäl för avbeställning uppstår skall resenären utan dröjsmål avbeställa researrangemanget och snarast fylla i skadeanmälningsblankett som tillhandahålls av oss i samband med avbeställningen.
–    Samtliga resehandlingar i original.
–    Läkarintyg skall utfärdas i original där läkaren: avråder från resa, ger en diagnos, anger datum för första undersökning/behandling samt datum för den undersökning som ligger till grund för läkarens avrådan till resa, läkarens tjänstgöringsadress och telefonnummer samt läkarens namnförtydligande genom stämpel. Läkarintyget ska utfärdas av legitimerad och ojävig läkare senast den dag som researrangemanget skulle ha påbörjats. Vid dödsfall skal det skickas in en kopia på dödsattest eller handlingar som kan styrka dödsfallet, t.ex från präst eller kurator.  Du fyller i skadeanmälan  HÄR.
–    Kvitton på researrangemanget.
–    Polisintyg och andra handlingar som kan ha betydelse för skada i bostaden.

Om resenären underlåter att framställa sina krav inom fem dagar efter avbokningstillfället lämnas ingen ersättning.

10.    Utbetalning
Rätt till ersättning inträder när resenären fullgjort vad som åligger denne och efter det att ett ersättningsbeslut fattats. Utbetalning till resenären skall därefter ske inom fjorton dagar.

11.    Tillämplig lag
Svensk lag gäller för avbeställningsskyddet.

12.    Omprövning av beslut
Den som inte är nöjd med ersättningen kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Resenären kan även vända sig till domstol, i första hand tingsrätten.

Om du har ytterligare frågor kan du skicka en mail till oss på [email protected] eller kontakta oss via kontaktformuläret via kontakta oss här på hemsidan. Du fyller i  skadeanmälan här.