Allmänna köp- och resevillkor

Utöver dessa villkor kan Tripx även uppställa kompletterande villkor.

1. Inledande bestämmelser 

1.1 Vad är en paketresa?

1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av:

– transport och

– inkvartering eller

– någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering.

1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.2 Resenärens allmänna skyldigheter

1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande samt, om förhållandena kräver, visum och erforderliga vaccinationer.

1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.

1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som föreskrivs av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingår i paketresan såsom hotell, flygplatser, transportmedel etc.

1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att medresenärerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande i resan. Resenären får i sådana fall själv ombesörja hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed.

1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet upplys-ningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att arrangören ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om pass- och visumkrav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.

1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga resehandlingar och kontrollera att uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att namn är stavade på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgående meddelas arrangören.

1.2.7. Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.2.8 Resenären ska följa eventuella av arrangören angivna regler för återbekräftelse av flygningar, som ingår i individuella resor och paketresor utan reseledare. Underlåtelse att återbekräfta medför att berörda flygbolag har rätt att disponera de reserverade platserna, och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar.

1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, t ex genom att omgående efter ankomst till en flygplats uppsöka informationsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll.

1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående skyldigheter, kan han/hon inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare eller underleverantör till paketresan för de följdverkningar som resenärens underlåtenhet att följa dessa skyldigheter medför.

1.3. Pris och avtalade tjänster

1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås.

1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt.

1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingå¬ende tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma krav på flygplatsavgifter, inträdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet.

1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rätt at ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t ex att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen.

1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.

1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav på ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial framgå hur många deltagare som krävs för att resan ska genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fått information om att resan inte blir av. Uppnås inte det minsta antal deltagare, som krävs för att resan ska genomföras, har arrangören rätt att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till skadestånd.

1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa resenären om pass- och visumkrav samt sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan.

1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller ifråga om pass och visum, gäller endast för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Är inte resenären medborgare i en sådan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge resenären upplysningar om möjligheten att teckna rese-försäkring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd. Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas till i efterhand. Om arrangören erbjuder avbeställningsförsäkring/skydd och resenären önskar teckna sådan via arrangören, måste resenären upplysa arrangören om detta senast när avtal om köp av paketresa ingås.

1.4. Avtalets ingående

1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt arrangörens anvisningar. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå av arrangörens villkor.

1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i enlighet med avbeställningsreglerna i avsnitt 3.

2. Ändring av avtalet 

2.1. Prisändringar

2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

– ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser,

– ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,

– ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan.

2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t ex en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.

2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna.

2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

2.2. Överlåtelse av paketresa

2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paketresan överlåts till, uppfyller de av arrangören, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan. Rätten att överlåta resan kan helt eller delvis begränsas av arrangören, om en överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t ex en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får överlåtas, innebär en överlåtelse av paketresan att resenären inte får någon återbetalning för flygbiljetten och att den, som resan överlåts till, måste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlåta en resa ska alltid tydligt framgå av avtalet.

2.2.2. Resenären och den som paketresan överlåts till an¬svarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen.

2.3. Ändringar efter avtalets ingående

2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa

2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc. har arrangören, utöver ersättning för de faktiska kostnaderna som ändringen medför, rätt att ta ut en administrativ kostnad.

2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t ex kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.

2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa

2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska rese-nären snarast möjligt informeras härom.

2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvik¬elser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenären.

2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset.

2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att rese-nären är skuld härtill, kan han/hon:

– häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller

– delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.

2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta arrangören om sitt val.

2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenären.

2.3.3 Arrangörens ändringar efter avresa

2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att arrangören efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarrangemang.

2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden, vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att arrangören tvingas göra ändringar i resplanen. Arrangören ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang. mändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till skadestånd och/eller prisavdrag.

2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har resenären inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

3. Avtalets upphörande 

3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser

3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsäg¬ningen ske skriftligen.

3.1.2. Avbeställningskostnaden är alltid minst 495 kronor per resenär.

3.1.3. I många fall följer av de villkor som gäller för i paketresan ingående tjänster, t.ex. flyg- och evenemangsbiljetter, hotellogi m.m., att dessa inte går att avbeställa. I sådana fall ska resenären, förutsatt att arrangören innan avtalet ingås informerat honom/ henne om villkoren, betala hela kostnaden för den eller de berörda tjänsterna. För övriga i paketresan ingående tjänster, samt om arrangören inte informerat resenären i enlighet med föregående stycke, gäller bestämmelserna i 3.1.4 – 3.1.7

3.1.4 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa ska resenären betala 10 % av resans pris.

3.1.5 Vid avbeställning 30 till 15 dagar före avresa ska resenären betala 25 % av resans pris.

3.1.6 Vid avbeställning 14 dagar till 72 timmar före av¬resa ska resenären betala 50 % av resans pris.

3.1.7 Sker avbeställningen senare än 72 timmar före avresa ska resenären betala hela resans pris.

3.2. Resenärens och arrangörens rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure

3.2.1. Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om resenären eller arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd.

3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.

3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd.

3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer, gäller arran¬görens allmänna avbeställningsregler i punkt 3.1.

3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast har rätt att avbeställa sådan del av paketresan som berörs av den ingripande händelsen. Om denna del av paket¬resan utgör en väsentlig del av paketresan, har dock resenären rätt att avbeställa hela resan.

3.3. Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring

3.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring, kan resan avbeställas i enlighet med de särskilda villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställningsförsäkringen.

4. Fel och brister 

4.1. Reklamation

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till researrangören, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angår, för att ge dessa möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet.

4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör på plats.

4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören.

4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än två månader från den tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.

4.2. Avhjälpande av fel

4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären.

4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

5. Begränsningar i arrangörens ersättningsansvar 

5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande beloppsgränser, som framgår av Warszawa- och Montrealkonventionerna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport på sjö- och vattenvägar). Arrangörens ansvar kan därför inte överstiga det, som gäller för den eller de underleverantörer, som har det direkta ansvaret för den bristfälliga tjänsten.

5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordning 889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen.

5.3. Ovanstående medför att resenären vid försenat, förlorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska ställas så snart händelserna kommer till resenären kännedom. Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprättas.

5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremål såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga föremål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.

5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand om varandras flygningar. För att underlätta för resenären vid klagomål och besvär har han/hon enligt Montrealkonventionen alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som står på resedokumenten (det avtalsslutande) eller det flygbolag som faktiskt utför trans¬porten (det transporterande).

6. Tvister 

6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Särskilda resevillkor för semesterresor som säljs som paketresor och omfattas av paketreselagen

Särskilda resevillkor för semesterresor som säljs som paketresor. Dessa särskilda regler kompletterar de allmänna resevillkor som finns för paketresor.

Beställning och bekräftelse av resa

När man beställer en resa hos TripX söker man efter önskad produkt/er och därefter väljer man de önskade resekomponenterna. I nästa steg uppger man namn, adress, telefonnummer och e-mailadress. I det sista steget skall semesterresan betalas. En bekräftelse på vad du bokat finns till höger genom hela bokningsprocessen.

Hela bokningen avslutas med en bekräftelsesida och ett bekräftelsenummer. Samtidigt sänds en e-post till den uppgivna e-postadressen. Bekräftelsenumret och bekräftelsen är ditt bevis att bokningen genomförts. I samband med detta är bokningen bindande för resenären.

Det är kundens ansvar att uppge en korrekt e-postadress som fram till avresan kommer användas för all kommunikation avseende din resa och ev. tidtabellsförändringar.

Det är därför viktigt att meddela oss om e-postadressen ändras efter bokning men innan avresan.

Om din bokning inte avslutas med en bekräftelsesida som innehåller reservationsnummer eller om du inte erhåller en bekräftelse per e-post, ska du snarast kontakta TripX via e-post: [email protected]

Bokningsuppgifter

Det är köparens och resenärens ansvar att kontrollera att bokningsbekräftelsen som skickats via e-post stämmer överens med bokade reseprodukter. Om något inte stämmer på bekräftelsen eller om bekräftelse inte erhållits direkt efter gjord bokning ska TripX omedelbart kontaktas.

Det är köparens ansvar att ange korrekt namn på resenärerna. Namnet skall stavas exakt som i passet. Kunden svarar själv för eventuella kostnader som uppstår med anledning av felstavat namn. Vissa flygbolaget tillåter inte namnändring utan en ny biljett måste bokas.

Betalning

Du kan betala med bank-, betal och kreditkort. Ditt kort debiteras omedelbart när du betalar din bokning. Det tillkommer inga avgifter oavsett kort typ. Vi accepterar endast kort utgivna i EU-länder och länder som är anslutna till Schengen (även Norge och Schweiz).

Vid en ev. återbetalning krediteras samma kort som användes vid betalningen. Det kan ta upp till tre dagar innan pengarna återfinns på kortet.

TripX använder 3D-secure för kryptering av alla kortbetalningar. Denna mycket säkra kortbetalningslösning via internet är framtagen av Visa och Mastercard för att identifiera kortinnehavaren. Inga uppgifter du matar in i vid krypteringen sparas av TripX efter att din resa genomförts. Oberoende av leverantörernas regler debiterar vi ditt konto vid bokningstillfället.

Information om övriga betalningsalternativ, ”TripX Faktura” (i samarbete med Avarda),”Internetbank”,  ”TripX Betalning”,  ”TripX Faktura”, ”Klarna Faktura”, ”Klarna Räntefritt & Avbetalning”,  läs mer under fliken ”betalning” på startsidan.

Oavsett betalningsmetod blir du bunden av reseavtalet såsom om du erlagt 100% av resans pris i bokningsögonblicket.

Priser

Våra priser inkluderar alla skatter, avgifter och flygplatsavgifter.

Följande tillägg ingår inte i totalpriset:

Lokala flygplatsskatter – och hotellskatter. Några städer/länder har infört lokala skatter på turistboende, bland annat Italien och Barcelona. Dessa betalas kontant av kunden på plats.

Lokaltransporter mellan flygplatser vid flygplansbyte (ex. i New York, Paris och London). Detta betalas kontant av kunden på plats.

Visum

Många flygbolag tar idag betalt för bagage och ibland för manuell incheckning (via automater eller online är gratis). Dessa tilläggstjänster kan du alltid boka i samband med att du bokar flyget. När du valt flyg, presenteras valt flygbolags villkor.

Pris- och antalsfel

Dagens snabba och effektiva teknik kan innebära att både prissättning och allokering av allotment kan bli felaktiga. Vi förbehåller oss därför rätten att återkomma med rättelse inom 24 timmar vid eventuella grova fel. Vid bokning under helger har vi rätt att återkomma nästkommande vardag. Tripx Travel reserverar sig för eventuella prisfel, tekniska problem, datafel och ändringar utanför vår kontroll. Dessa orsakas t.ex. av flygbolag som visar platser som inte är tillgängliga eller fel angivna priser från hotellens bokningssystem eller från hyrbilsföretagens prissättningssystem. Kunden kommer att meddelas så snart Tripx får sådan information från leverantörer.

Avbokning

Avbokning av alla eller delar av resekomponenterna ska alltid ske omedelbart efter att hinder uppstått. Vid avbokning av resa utanför våra öppettider – kontakta alltid flygbolaget och/eller hotellet direkt. Meddela därefter TripX om vilka åtgärder som du vidtagit.

Avbokning av paketresa

Normalt är inte flygdelen av resan återbetalningsbar. I enstaka fall kan hela eller delar av hotelldelen vara återbetalningsbar. Detta beror på hur långt i förväg som avbokningen sker, samt utifrån säsong, och priskategori/kampanjpris rummet är bokat under. Kontakta oss omgående när skäl för en ev. avbokning uppstår för information om villkoren för specifik resa.

Administrativ avgift vid ändringar

I de fall en återbetalning kan göras efter en avbokning/ändring tar TripX ut en administrativ avgift utöver den kostnad som flygbolaget och/eller hotell debiterar. Avgiften är alltid minst 400 kronor per person. Resan måste alltid vara avbokad före avresa för att eventuell återbetalning ska kunna medges. Eventuella ändringar ska alltid bekräftas skriftligen från både resenär och Tripx innan dessa utförs. Endast huvudresenär kan begära ändringar av en bokad resa.

Avbeställningsskydd

För att undvika höga avbokningskostnader i samband med sjukdom eller allvarligt verifierbart hinder rekommenderar vi dig att teckna en separat avbeställningsförsäkring. Läs mer under fliken avbokningsvillkor.

Ensamåkande barn

Vi kan inte hantera bokningar med ensamåkande barn utan hänvisar till flygbolagen direkt som med sin närvaro under hela resan kan säkerställa ett säkert omhändertagande.

Önskemål

Dina önskemål är förfrågningar och kan inte garanteras. Rumstilldelning ombesörjs av hotellet, speciellt utrustad hyrbil eller specifik modell ombesörjs av hyrbilsfirman. På TripX  webbplats ges du möjlighet att ange dina önskemål som vi dock ej kan garantera. Säng eller spjälsäng för barn under 2 år ingår ej. Säg till på hotellet vid ankomst om extra tillbehör önskas. Eventuell kostnad för extra tillbehör betalas av kunden på plats.

Pass, visum och vaccinationer

Du som resenär är ansvarig för att ha ett giltigt pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument för det land som du skall besöka under din resa.

De flesta länder utanför EU kräver en hemresebiljett och/eller vidarebiljett från landet. Om man inte kan uppvisa detta finns risk att man blir avvisad redan på avreseflygplatsen eller vid ankomsten till landet. Om du inte är svensk medborgare kan ovanstående även bli aktuellt inom EU. I det fall detta händer finns ingen möjlighet till återbetalning eller ombokning.

Tidtabellsändringar

Det är alltid kundens eget ansvar att kontrollera tidtabellsändringar direkt med det bokade flygbolaget. I de fall TripX erhåller ändringar i god tid, ändras tiderna på era resehandlingar. TripX ansvarar ej för e-post som av någon anledning ej når mottagaren (t ex. spamfilter). I de fall flygbolaget tillåter avbokning på grund av tidtabellsändring återbetalas hela summan. Senast 24 timmar före avresan skall du kontrollera med avreseflygplatsen att inga sena tidtabellsändringar har skett.

Flygresans genomförande

Var uppmärksam på att alla flygtider anges i lokala tider.

Glöm ej att kontrollera avgångstiden för både ut- och hemresa 24 timmar före avgång, https://mytripandmore.com/ , via respektive flygbolags hemsida eller via avreseflygplatsens hemsida.

Många flygbolag tar betalt för bagage och andra tjänster som kan förknippas med flygningen. Var noga med att kontrollera flygbolagets regelverk. Det är ofta dyrare att betala för t ex bagage på flygplatsen än att boka denna tjänst i förväg, antingen på TripX webplats i samband med bokning eller direkt hos flygbolagen innan avresan. En del flygbolag kräver att man checkar in innan ankomst till flygplatsen. Om så ej skett kan man checka in på flygplatsen, dock mot en hög avgift.

Om namnändring är tillåten, tillkommer det alltid en kostnad som helt regleras av flygbolaget utöver vår administrativa kostnad.

Förlorat eller skadat bagage ska alltid anmälas direkt på flygplatsen till ansvarigt flyg-/handlingbolag. Detta måste ske i realtid med händelsen. Vid förseningar äger du som resenär rätt till omfattande kompensationer från flygbolaget. Ställ krav på denna kompensation på plats i samband med förseningen. Läs mer på EU’s sidor om passargerarrättigheter.

Ibland så samarbetar flygbolagen. Detta kan innebära att du bokar en flygning med ett flygbolag, men slutligen genomförs flygningen med ett annat flygbolag. Det är relativt vanligt och brukar benämnas som codeshare.

Vissa flygbolag inkluderar både mat och dryck i flygbiljettens pris. Andra flygbolag tar betalt för mat och/eller dryck under flygningen. För ytterligare information om servicegrad, se flygbolagens hemsidor.

Om ett flygbolag genomför en tidtabellsförändring och detta medför en förkortad tid på resmålet och hotellet kommer du kompenseras i motsvarande grad.

Om ditt flyg blir försenat och du har bokat tilläggsprodukter som t ex transfer via TripX skall du försöka kontakta leverantören och meddela din förändrade ankomsttid.

Om du har bokat tilläggsprodukter externt utanför TripX bör du kontakta leverantören och meddela din förändrade ankomsttid.

Hotell

I det fall att levererad tjänst inte överensstämmer med vad som bokats så skall felet omedelbart påtalas för hotellet. Om inte rättelse sker så skall resenären omgående kontakta TripX för åtgärd. TripX har ingen möjlighet att åtgärda en brist i efterhand efter hemkomst. Internationella incheckningsregler gäller, oftast utcheckning kl. 12.00 och incheckning kl. 14.00. Lokala skillnader kan finnas (utcheckning kl. 11.00 – incheckning kl. 15.00). Meddelas vid bokningen.

Hyrbilar

I det fall att levererad tjänst inte överensstämmer med vad som bokats så skall felet omedelbart påtalas för hyrbilsföretaget, antingen vid upphämtning av hyrbilen eller under hyrestiden omedelbart efter att brist uppstår. Om inte rättelse sker så skall resenären omedelbart kontakta TripX för åtgärd. TripX har ingen möjlighet att åtgärda en brist i efterhand efter hemkomst.

Reklamation

Om det under semesterresan skulle uppstå fel på någon av resekomponenterna som kan ge anledning till reklamation så skall leverantören (flygbolag, hyrbilsföretag, hotell etc.) omedelbart meddelas detta och ges möjlighet till rättelse. Om reklamation under resan riktas direkt till leverantören skall du alltid försöka erhålla bevis för detta. Detta är av största vikt om du efter hemkomst avser reklamera någon beståndsdel av din resa. Reklamationer där resenären inte får en rättelse av felet på plats kan vända sig direkt till TripX för utredning. Reklamationen skall innehålla: Bokningsreferens, avresedatum, resmål, utförlig beskrivning av problemet samt helst en skriftlig redogörelse från leverantören avseende problemet och skälet härtill. Beroende på reklamationens karaktär förbehåller vi oss 3-6 veckors behandlingstid. Ställ reklamationen till TripX Travel AB, Stora Trädgårdsgatan 30, 211 28 Malmö.

Resegaranti

TripX har ställt Resegaranti till Kammarkollegiet. Resegarantin gäller vid köp paketresa hos TripX bestående av minst två beståndsdelar (flyg, hotell eller hyrbil) på en och samma bokning. Resegaranti gäller ej vid köp av t ex endast flyg, hyrbil eller hotell.

Rättigheter för flygpassagerare

Samtliga flygpassagerares rättigheter omfattas av ett regelverk som heter Montrealkonventionen. Inom EU finns det också ett eget direktiv som alla flygbolag skal följa.

Läs mer på följande länk Regulation (EC) No 261/2004

Ångerrätt

Enlig konsumentlagen finns det ingen ångerrätt för resor som innehåller transporter och logi. För mer info om detta, se www.konsumentverket.se

Ansvar för TripX

TripX ansvarar under inga omständigheter för indirekta förluster inklusive bl.a: Minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, utebliven vinst till följd av att avtal med tredje man fallit bort, inte blivit riktigt uppfyllt eller ej kunnat ingås eller skadestånd till följd därav eller liknande förluster eller utebliven eller minskad vinst som användare förorsakas till följd av nyttjande av webbplatsen, innehållet och de produkter som förmedlas av TripX.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter (inkl. patent, varumärkesrätter och upphovsrätter) till webbplatsen och dess innehåll tillhör TripX och/eller samarbetspartners. Det är ej tillåtet att använda webbplatsen och dess innehåll i kommersiellt syfte t.ex. publicering eller vidaredistribution.

Användarmissbruk

TripX webbplats får ej användas i spekulationssyfte. Det är ej heller tillåtet att producera bedrägliga bokningar oavsett syfte. Missbruk av denna art kan vara brottsligt och kommer att polisanmälas. Det kan i grövre fall föreligga skadeståndsansvar för den som missbrukar webbplatsen. Användare som tillämpar metoder som beskrivs ovan och som medvetet nyttjar webbplatsen på ett otillbörligt sätt kommer att stängas av helt eller delvis från webbplatsen.

Externa länkar

TripX tar inget ansvar för andra webbplatser vilka länkat till TripX webbplats eller omvänt vilka TripX webbplats länkar till.

Innehåll på TripX och webbplatser länkat dit

TripX målsättning är att all kommunikation skall vara virusfri, men påtar sig inget ansvar för konsekvenser till följd av att så inte är fallet.

TripX webbplats är mycket genomarbetat och stor möda har lagts ner för att undvika och förhindra olika fel. Innehållet kan dock innehålla fel eller vara bristfälligt på grund av tekniska orsaker, felskrivningar eller andra orsaker. TripX påtar sig inget ansvar för sådana fel eller brister. TripX garanterar inte ägarskap eller upphovsrätt till innehåll som tillhandahålls av tredje man. TripX garanterar inte att webbplatsen har viss tillgänglighet eller vissa svarstider. TripX frånskriver sig uttryckligen ansvar för såväl direkta som indirekta skador och förluster som uppstår som en följd av webbplatsen eller att webbplatsen inte fungerar tillfredsställande.

TripX webbplats och dess innehåll tillhandahålls i ”befintligt skick”.

I det fall att TripX trots ovanstående skulle finnas skyldig till skadestånd/ersättning skall totalbeloppet aldrig kunna överstiga ett prisbasbelopp.

Tillämplig lag

Tvist i anledning av användandet av webbplatsen och dess innehåll skall avgöras av Malmö tingsrätt som första instans.

Integritets- och säkerhetsfrågor, se separat flik.

När du bokar en resa med TripX.se accepterar du också att Tripx Travel AB spar din epost adress för framtidig marknadsföring. Vi kommer inte att lämna ut din e-post adress till tredjepart.

TripX köp- och resevillkor för semesterresor som säljs som individuella resekomponenter och inte omfattas av paketreselagen

Dessa regler gäller de semesterresor där TripX endast förmedlar individuella resekomponenter enligt nedan.

Förmedling av hotellrum:

TripX har via omfattande kontroller och förhandlingar kontrakterat hotell med god kvalitet i respektive hotellkategori, till mycket förmånliga priser. När du bokar hotell hos TripX är du via vår avancerade teknik inne i hotellens bokningssystem och kan tillgodogöra dig våra framförhandlade minipriser. I samband med bokningen gör du ett tredjepartsavtal med hotellet. Hotellet blir således din kontraktspart. Strax efter bokning får du tillgång till en hotellvoucher som berättigar dig till bokad hotellvistelse. Notera att incheckning är normalt kl. 14.00 på ankomstdagen som är bokad, och utcheckning vid 12.00 det datumet man lämnar hotellet. I vissa fall kan utchekning vara kl. 11.00.

Förmedling av flygresor:

TripX har ett brett samarbete med flertalet flygbolag, för närvarande ca 100 stycken. När du bokar flyget hos TripX är du via vår avancerade teknik, direkt eller indirekt inne i flygbolagens bokningssystem. I samband med bokningen gör du ett tredjepartsavtal med flygbolaget. I samma ögonblick som du betalar till TripX så överförs kostnaden för flygbiljetten till flygbolaget. Flygbolaget blir således din kontraktspart. Strax efter bokning får du tillgång till separat/a flygbiljett/er som är till 100% betalda.

Förmedling av hyrbilar:

TripX har ett brett samarbete med flertalet hyrbilsföretag, för närvarande ca 65 stycken. När du bokar hyrbilen via TripX är du via vår avancerade teknik, direkt eller indirekt inne i hyrbilsföretagens bokningssystem. Hyrbilsföretagen ges möjlighet att ge bästa pris på just din förfrågan. Detta innebär att konkurrensen om din förfrågan är knivskarp och ofta finns det 5-10 hyrbilsföretag som anstränger sig, att ge dig det bästa priset på just din förfrågan.  I samband med bokningen gör du ett tredjepartsavtal med hyrbilsföretaget. I samma ögonblick som du betalar till TripX så överförs kostnaden för din hyrbil till hyrbilsföretaget. Hyrbilsföretaget blir således din kontraktspart. Strax efter bokning får du tillgång till en separat hyrbilsvoucher som är till 100% betald.

Förmedling av transfer på resmålet:

TripX har ett samarbete med transferföretag på resmålen. När du bokar transfer via TripX är du via vår avancerade teknik, direkt eller indirekt inne i transferföretagens bokningssystem.  I samband med bokningen gör du ett tredjepartsavtal med transferföretaget på valt resmål. I samma ögonblick som du betalar till TripX så överförs kostnaden för din transfer till transferföretaget. Transferföretaget blir således din kontraktspart. Strax efter bokning får du tillgång till en separat  transfervoucher.

En semesterresa med individuella resekomponenter innebär att du själv bokar á la carte från våra samarbetspartners utbud av olika reserelaterade komponenter.

Beställning och bekräftelse av resa

När man beställer en resa hos TripX söker man efter önskad produkt/er och därefter väljer man de önskade resekomponenterna. I nästa steg uppger man namn, adress, telefonnummer och e-mailadress. I det sista steget skall semesterresan betalas. En bekräftelse på vad du bokat finns till höger genom hela bokningsprocessen.

Hela bokningen avslutas med en bekräftelsesida och ett bekräftelsenummer. Samtidigt sänds en e-post till den uppgivna e-postadressen. Bekräftelsenumret och bekräftelsen är ditt bevis att bokningen genomförts. I samband med detta är bokningen bindande för resenären.

Det är kundens ansvar att uppge en korrekt e-postadress som fram till avresan kommer användas för all kommunikation avseende din resa och ev. tidtabellsförändringar.

Det är därför viktigt att meddela oss om e-postadressen ändras efter bokning men innan avresan.

Om din bokning inte avslutas med en bekräftelsesida som innehåller bokningsreferens eller om du inte erhåller en bekräftelse per e-post, ska du snarast kontakta TripX.

Bokningsuppgifter

Det är köparens och resenärens ansvar att kontrollera att bokningsbekräftelsen som skickats via e-post stämmer överens med bokade reseprodukter. Om något inte stämmer på bekräftelsen eller om bekräftelse inte erhållits direkt efter gjord bokning ska TripX omedelbart kontaktas.

Det är köparens ansvar att ange korrekt namn på resenärerna. Namnet skall stavas exakt som i passet. Kunden svarar själv för eventuella kostnader som uppstår med anledning av felstavat namn. Vissa flygbolaget tillåter inte namnändring utan en ny biljett måste bokas.

Betalning

Du kan betala med bank-, betal och kreditkort. Ditt kort debiteras omedelbart när du betalar din bokning. Det tillkommer inga avgifter oavsett kort typ. Vi accepterar endast kort utgivna i EU-länder och länder som är anslutna till Schengen (även Norge och Schweiz).

Vid en ev. återbetalning krediteras samma kort som användes vid betalningen. Det kan ta upp till tre dagar innan pengarna återfinns på kortet.

TripX använder 3D-secure för kryptering av alla kortbetalningar. Denna mycket säkra kortbetalningslösning via internet är framtagen av Visa och Mastercard för att identifiera kortinnehavaren. Inga uppgifter du matar in i vid krypteringen sparas av TripX efter att din resa genomförts. Oberoende av leverantörernas regler debiterar vi ditt konto vid bokningstillfället.

Information om övriga betalningsalternativ, ”TripX Faktura” (i samarbete med Avarda), ”Internetbank”,  ”TripX Betalning”, ”Klarna Faktura”,  ”Klarna Räntefritt & Avbetalning”,  läs mer under fliken ”betalning” på startsidan.

Oavsett betalningsmetod blir du bunden av reseavtalet såsom om du erlagt 100% av resans pris i bokningsögonblicket.

Priser

Våra priser inkluderar alla skatter, avgifter och flygplatsavgifter.

Följande tillägg ingår inte i totalpriset:

•    lokala flygplatsskatter – och hotellskatter. Några resmål har infört lokala skatter på turistboende, bland annat Italien och Barcelona. Dessa betalas kontant av kunden på plats.

•    lokaltransporter mellan flygplatser vid flygplansbyte (ex. i New York, Paris och London). Detta betalas kontant av kunden på plats.

•    Visum

Många flygbolag tar idag betalt för bagage och ibland för manuell incheckning (via automater eller online är gratis). Dessa tilläggstjänster kan du alltid boka i samband med att du bokar flyget. När du valt flyg, presenteras valt flygbolags villkor.

Pris- och antalsfel

Dagens snabba och effektiva teknik kan innebära att både prissättning och allokering av allotment kan bli felaktiga. Vi förbehåller oss därför rätten att återkomma med rättelse inom 24 timmar vid eventuella grova fel. Vid bokning under helger har vi rätt att återkomma nästkommande vardag.

Tripx Travel reserverar sig för eventuella prisfel, tekniska problem, datafel och ändringar utanför vår kontroll. Dessa orsakas t.ex. av flygbolag som visar platser som inte är tillgängliga eller fel angivna priser från hotellens bokningssystem eller från hyrbilsföretagens prissättningssystem. Kunden kommer att meddelas så snart Tripx får sådan information från leverantörer.

Avbokning

Avbokning av alla eller delar av resekomponenterna ska alltid ske omedelbart efter att hinder uppstått. Vid avbokning av resa utanför våra öppettider – kontakta alltid flygbolaget och/eller hotellet direkt. Meddela därefter TripX om vilka åtgärder som du vidtagit.

Avbokning av hotell

Regler för avbokning/ändring och återbetalning av hotell, varierar för olika hotell.

Om man inte avbokar innan avresa kan man oftast inte få någon återbetalning. Kontrollera innan bokning regelverket för de hotell som du är intresserad av. TripX specialavtal med hotellen kan innebära att regelverket skiljer sig från hotellens officiella.

Avbokning av hyrbil, transfer, försäkringar och avbeställningsskydd

Regler för avbokning/ändring och återbetalning av dessa prestationer styrs helt av leverantörens villkor. Normalt är de ej återbetalningsbara. Om man inte avbokar innan avresa kan man oftast inte få någon återbetalning. Kontrollera innan bokning regelverket hos de leverantörer som du är intresserad av, genom att kontakta TripX. TripX specialavtal med leverantörerna kan innebära att regelverket skiljer sig från leverantörernas officiella.

Om- eller avbokning av flygbiljett

Normalt så är inte flygbiljetten av semesterresan återbetalningsbar. Du måste använda alla flygbiljetterna i den ordning som du bokat dem. I det fall att du bokat en T o R flygresa, kan du inte avstå från utresan och använda hemresan. Hela biljetten blir automatiskt avbokad om du uteblir (no show) från någon delsträcka. Ingen återbetalning sker vid en sådan händelse. Hos en del flygbolag är namnbyte möjligt mot en avgift. Kontakta alltid flygbolaget direkt vid en namnändring.

Administrativ avgift

I de fall en återbetalning kan göras efter en avbokning/ändring tar TripX ut en administrativ avgift utöver den kostnad som flygbolag, hotell, hyrbilsföretag och/eller transferföretag debiterar. Avgiften är alltid minst 495 kronor per person. Resan måste alltid vara avbokad före avresa för att eventuell återbetalning ska kunna medges. Eventuella ändringar ska alltid bekräftas skriftligen från både resenär och TripX innan dessa utförs. Endast huvudresenär kan begära ändringar av en bokad resa.

Avbeställningsskydd

För att undvika höga avbokningskostnader i samband med sjukdom eller allvarligt verifierbart hinder rekommenderar vi dig att teckna en separat avbeställningsförsäkring. Läs mer under fliken avbokningsvillkor.

Ensamåkande barn

Vi kan inte hantera bokningar med ensamåkande barn utan hänvisar till flygbolagen direkt som med sin närvaro under hela resan kan säkerställa ett säkert omhändertagande.

Önskemål

Dina önskemål är förfrågningar och kan inte garanteras. Rumstilldelning ombesörjs av hotellet, speciellt utrustad hyrbil eller specifik modell ombesörjs av hyrbilsfirman. På TripX  webbplats ges du möjlighet att ange dina önskemål som vi dock ej kan garantera. Säng eller spjälsäng för barn under 2 år ingår ej. Säg till på hotellet vid ankomst om extra tillbehör önskas. Eventuell kostnad för extra tillbehör betalas av kunden på plats.

Pass, visum och vaccinationer

Du som resenär är ansvarig för att ha ett giltigt pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument för det land som du skall besöka under din resa. OBS! Flera länder kräver att passet är giltigt i minst sex månader efter hemresedatumet.

De flesta länder utanför EU kräver en hemresebiljett och/eller vidarebiljett från landet. Om man inte kan uppvisa detta finns risk att man blir avvisad redan på avreseflygplatsen eller vid ankomsten till landet. Om du inte är svensk medborgare kan ovanstående även bli aktuellt inom EU. I det fall detta händer finns ingen möjlighet till återbetalning eller ombokning.

Tidtabellsändringar

Det är alltid kundens eget ansvar att kontrollera tidtabellsändringar direkt med det bokade flygbolaget. TripX ansvarar ej för e-post som av någon anledning ej når mottagaren (t ex. spamfilter). I de fall flygbolaget tillåter avbokning på grund av tidtabellsändring återbetalas hela summan. Senast 24 timmar före avresan skall du kontrollera med avreseflygplatsen att inga sena tidtabellsändringar har skett.

Flygresans genomförande

TripX förmedlar endast flygbiljetterna och ansvarar därför inte för händelser som har med flygresans utförande att göra. Exempel på detta är förlorat bagage, avgifter för bagage som inte ingår i flygpriset, inställda flyg och tidtabellsändringar. Detta ansvar ligger på flygbolagen och det är därför direkt till ansvarigt flygbolag man skall vända sig vid eventuella klagomål. Förlorat eller skadat bagage ska alltid anmälas direkt på flygplatsen till ansvarigt flyg-/handlingbolag. Detta måste ske i realtid med händelsen. Vid förseningar äger du som resenär rätt till omfattande kompensationer från flygbolaget. Ställ krav på denna kompensation på plats i samband med förseningen. Länk till EU-regler . Det är ofta svårt och tidskrävande att få ut denna flygbolagskompensation i efterhand.

Var uppmärksam på att alla flygtider anges i lokala tider.

Glöm ej att kontrollera avgångstiden för både ut- och hemresa 24 timmar före avgång. Besök gärna då ditt flygbolags hemsida.

Många flygbolag tar betalt för bagage och andra tjänster som kan förknippas med flygningen. Var noga med att kontrollera flygbolagets regelverk. Det är ofta dyrare att betala för t ex bagage på flygplatsen än att boka denna tjänst i förväg, antingen på TripX webplats i samband med bokning eller direkt hos flygbolagen innan avresan.

Ibland så samarbetar flygbolagen. Detta kan innebära att du bokar en flygning med ett flygbolag, men slutligen genomförs flygningen med ett annat flygbolag. Det är relativt vanligt och brukar benämnas som codeshare.

I undantagsfall kan flygbolaget lägga om flygsträckningen, vilket kan föranleda en mellanlandning som ej är planerad från början.

Vissa flygbolag inkluderar både mat och dryck i flygbiljettens pris. Andra flygbolag tar betalt för mat och/eller dryck under flygningen. För ytterligare information om servicegrad, se flygbolagens hemsidor.

Om ett flygbolag genomför en tidtabellsförändring och detta medför en förkortad tid på resmålet och hotellet kommer du kompenseras i motsvarande grad.

Om namnändring är tillåten, tillkommer det alltid en kostnad som helt regleras av flygbolaget utöver vår administrativa kostnad.

Om du har bokat tilläggsprodukter som t ex hyrbil via TripX skall du kontakta leverantören och meddela din förändrade ankomsttid.

Om du har bokat tilläggsprodukter externt utanför TripX, bör du kontakta leverantören och meddela din förändrade ankomsttid. TripX tar inget ansvar för kostnader som uppstår för externt bokade reseprestationer.

För information om bagageregler hänvisar vi till respektive flygbolags regelverk som du finner på flygbolagens hemsidor. Regelverket varierar mycket mellan flygbolagen.

Hotell

TripX förmedlar endast hotelltjänsten. I det fall att levererad tjänst inte överensstämmer med vad som bokats så skall felet omedelbart påtalas för hotellet. Om inte rättelse sker så bör resenären begära ersättning/kompensation på plats av leverantören. Om detta inte är möjligt så skall resenären begära en skriftlig vidimering av leverantören över vad som ej uppfyllts och orsaken till bristen. TripX har ingen möjlighet att åtgärda en brist i efterhand efter hemkomst. TripX skall omgående kontaktas om inte bristen åtgärdas eller kompenseras i rimlig grad av hotellet.

Hyrbilar

TripX förmedlar endast hyrbilstjänsten. I det fall att levererad tjänst inte överensstämmer med vad som bokats så skall felet omedelbart påtalas för hyrbilsföretaget, antingen vid upphämtning av hyrbilen eller under hyrestiden omedelbart efter att brist uppstår. Om inte rättelse sker så bör resenären begära ersättning/kompensation på plats av leverantören. Om detta inte är möjligt så skall resenären begära en skriftlig vidimering av leverantören över vad som ej uppfyllts och orsaken till bristen. TripX har ingen möjlighet att åtgärda en brist i efterhand efter hemkomst. TripX skall omgående kontaktas om inte bristen åtgärdas eller kompenseras i rimlig grad hyrbilsföretaget.

Transfer

TripX förmedlar endast transfertjänsten. I det fall att levererad tjänst inte överensstämmer med vad som bokats så skall felet omedelbart påtalas för transferföretaget. Om detta inte är möjligt så skall resenären begära en skriftlig vidimering av leverantören över vad som ej uppfyllts och orsaken till bristen. TripX skall omgående kontaktas om inte bristen åtgärdas eller kompenseras i rimlig grad transferföretaget.

Reklamation

Om det under semesterresan skulle uppstå fel på någon av de individuella resekomponenterna som kan ge anledning till reklamation så skall leverantören (flygbolag, hyrbilsföretag, hotell etc.) omedelbart meddelas detta och ges möjlighet till rättelse. Om reklamation under resan riktas direkt till leverantören ska du alltid försäkra dig om bevis för detta. Detta är av största vikt om du efter hemkomst avser att rikta anspråk mot leverantören. Om du erhåller någon ersättning eller kompensation direkt av leverantören under resan och/eller om TripX ej blivit kontaktade när bristen uppstått, förfaller ofta rätten till ersättning i efterhand. Reklamationer där resenären inte når en uppgörelse med leverantören kan ställas till TripX för utredning. Reklamationen skall innehålla: Bokningsreferens, avresedatum, resmål, utförlig beskrivning av problemet samt helst en skriftlig redogörelse från leverantören avseende problemet och skälet härtill. Beroende på reklamationens karaktär förbehåller vi oss 3-6 veckors behandlingstid för att kunna ställa krav på leverantören. Ställ reklamationen till TripX Travel AB, Stora Trädgårdsgatan 30, 211 28 Malmö.

Resegaranti

TripX har ställt Resegaranti till Kammarkollegiet. Resegarantin gäller vid köp av semesterresa hos TripX bestående av minst två beståndsdelar (flyg, hotell eller hyrbil) på en och samma bekräftelse. Resegaranti gäller ej vid köp av t ex endast flyg, hyrbil eller hotell.

Rättigheter för flygpassagerare

Samtliga flygpassagerares rättigheter omfattas av ett regelverk som heter Montrealkonventionen. Inom EU finnes det också ett eget direktiv som alla flygbolag skal följa. Läs mer på följande länk : Montrealkonventionen

Ångerrätt

Enligt konsumentlagen finns det ingen ångerrätt för resor som innehåller transporter och logi. För mer info om detta, se www.konsumentverket.se

Ansvar för TripX

Avtal om viss transport, tjänst eller produkt ingås mellan resenären och respektive leverantör. TripX ansvarar under inga omständigheter för indirekta förluster inklusive bl.a: Minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, förlust till följd av att transporten tjänsten eller produkten inte kunnat utnyttjas på avsett sätt, utebliven vinst till följd av att avtal med tredje man fallit bort, inte blivit riktigt uppfyllt eller ej kunnat ingås eller skadestånd till följd därav eller liknande förluster eller utebliven eller minskad vinst som användare förorsakas till följd av nyttjande av webbplatsen, innehållet och de produkter som förmedlas av TripX.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter (inkl. patent, varumärkesrätter och upphovsrätter) till webbplatsen och dess innehåll tillhör TripX och/eller samarbetspartners. Det är ej tillåtet att använda webbplatsen och dess innehåll i kommersiellt syfte t.ex. publicering eller vidaredistribution.

Användarmissbruk

TripX webbplats får ej användas i spekulationssyfte. Det är ej heller tillåtet att producera bedrägliga bokningar oavsett syfte. Missbruk av denna art kan vara brottsligt och kommer att polisanmälas. Det kan i grövre fall föreligga skadeståndsansvar för den som missbrukar webbplatsen. Användare som tillämpar metoder som beskrivs ovan och som medvetet nyttjar webbplatsen på ett otillbörligt sätt kommer att stängas av helt eller delvis från webbplatsen.

Externa länkar

TripX tar inget ansvar för andra webbplatser vilka länkat till TripX webbplats eller omvänt vilka TripX webbplats länkar till.

Innehåll på TripX och webbplatser länkat dit

TripX målsättning är att all kommunikation skall vara virusfri, men påtar sig inget ansvar för konsekvenser till följd av att så inte är fallet.

TripX webbplats är mycket genomarbetat och stor möda har lagts ner för att undvika och förhindra olika fel. Innehållet kan dock innehålla fel eller vara bristfälligt på grund av tekniska orsaker, felskrivningar eller andra orsaker. TripX påtar sig inget ansvar för sådana fel eller brister. TripX garanterar inte ägarskap eller upphovsrätt till innehåll som tillhandahålls av tredje man. TripX garanterar inte att webbplatsen har viss tillgänglighet eller vissa svarstider. TripX frånskriver sig uttryckligen ansvar för såväl direkta som indirekta skador och förluster som uppstår som en följd av webbplatsen eller att webbplatsen inte fungerar tillfredsställande.

TripX webbplats och dess innehåll tillhandahålls i ”befintligt skick”.

I det fall att TripX trots ovanstående skulle finnas skyldg till skadestånd/ersättning skall totalbeloppet aldrig kunna överstiga ett prisbasbelopp.

Tillämplig lag

Tvist i anledning av användandet av webbplatsen och dess innehåll skall avgöras av Malmö tingsrätt som första instans.

Integritets- och säkerhetsfrågor, se också separat flik.

När du bokar en resa med TripX.se accepterar du också att Tripx Travel AB spar din epost adress för framtidig marknadsförning. Vi kommer inte att lämna ut din e-post adress till tredjepart.